Ευρωπαϊκά

Εθνικό και Ευρωπαϊκό πεδίο δράσης

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Helping Hand δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική. Η HelpingHand είναι μέλος Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών και συνεργάζεται στους τομείς ενδιαφέροντος και εμπειρογνωμοσύνης της, με εταίρους από την Ε.Ε, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα

1.    Improving Inclusion of EU Mobile Citizens (IMPEU)

 

Ο στόχος  του Έργου: Βελτιώνοντας την Ένταξη των Ευρωπαίων πολιτών (Improving Inclusion of  EU Mobile Citizens (IMPEU) είναι να ενδυναμώσει την πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και να ενθαρρύνει τη δυνατότητα και τη γνώση των δημόσιων υπαλλήλων και των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εμπειρογνωμόνων για την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα σχετικά πολιτικά δικαιώματα.


Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014- 2020).


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο IMPEU: https://www.impeu-project.eu/el/ .


2.    EffectiVe Social Integration Of mobile EU citizeNs (EnVΙSION)

 

Το Έργο EnVΙSION  καθιερώνει την αρχή μιας αμφίδρομης διαδικασίας με στόχο την προώθηση της επιτυχούς ένταξης και συμμετοχής των πολιτών της Ε.Ε και των μελών των οικογενειών τους στην αστική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής της ΕΕ και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.
Το έργο EnVISION θα δημιουργήσει μια καινοτόμο τρισδιάστατη μεθοδολογία για την ενεργό συμμετοχή, που θα περιλαμβάνει τις τρεις κύριες ομάδες ενδιαφερομένων: α) Τοπικό διοικητικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες, β) Τοπικές κοινωνίες και γ) Πολίτες της Ε.Ε.

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014 - 2020)