ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ


• Κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη, ανθρώπινα δικαιώματα

• Ισότητα των φύλων

• Απασχολησιμότητα και ίσες ευκαιρίες

• Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

• Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής

• Εκπαίδευση, κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων

• Προώθηση της τεχνολογικής μάθησης και της καινοτομίας

• Έρευνα

• Συνεργασία με παρεμφερείς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

• Προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής

• Διεξαγωγή ερευνών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων

• Διασφάλισης της ποιότητας των διαδικασιών

• Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, μπλε ανάπτυξη