ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ HELPING HAND

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Helping Hand είναι μη κυβερνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα.


ΣΚΟΠΟΙΤΗΣΑΣΤΙΚΗΣΜΗΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Helping Hand εναι:

 1. Η προώθηση της Εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης
 2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων, η ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 3. Η προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών των ατόμων με αναπηρίες, μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα των  κοινωνικά ευπαθών ομάδων, και η στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους
 4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία όπως παροχή συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ΑΜΕΑ, άνεργοι, μετανάστες κλπ
 5. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
 6. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
 7. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία περιβάλλοντος, ζωικού βασιλείου και θαλάσσιου πλούτου
 8. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
 9. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την υποστήριξη και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
 10. Η προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών
 11. Η κοινωνική ανάπτυξη, η πρόνοια, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η υποστήριξη των μειονοτικών πληθυσμών και άλλων ευπαθών ομάδων (όπως οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες, οι πρόσφυγες).

Όραμα και αποστολή

Η  συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων
Δημιουργία θετικού, πολλαπλασιαστικού, βιώσιμου αντίκτυπου στην κοινωνία
Αύξηση της κοινωνικής συνείδησης και η προώθηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην Ελλάδα, την ΕΕ και τον κόσμο.


Tομείς δραστηριότητας

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Helping Hand δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 


•    Κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη, ανθρώπινα δικαιώματα
•    Ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
•    Απασχολησιμότητα και ίσες ευκαιρίες
•    Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
•    Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
•    Εκπαίδευση, κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων
•    Προώθηση της τεχνολογικής μάθησης και της καινοτομίας
•    Έρευνα
•    Συνεργασία με παρεμφερείς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο


Προσέγγιση & η  ομάδα μας

Διεπιστημονική προσέγγιση - Πολυεπιστημονική ομάδα


Ιδιαίτερα εξειδικευμένοι ερευνητές από τα εξής πεδία:
Μηχανική
Τεχνολογίες επικοινωνιών
Εκπαίδευση
Κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες
Ανθρωπιστικές επιστήμες

Η ομάδα της HelpingHand έχει εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε και διεθνών έργων.


Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο δράσης


Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία HelpingHand δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική. Η HelpingHand είναι μέλος Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών και συνεργάζεται μέσω ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων, με εταίρους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς ενδιαφέροντος και εμπειρογνωμοσύνης της.


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Η HelpingHand συμμετέχει ως εταίρος στα εξής Ευρωπαϊκά Προγράμματα.